Selectează o Pagină

Structura anului scolar

ORDIN Nr. 3243/2021 din 5 februarie 2021
privind structura anului şcolar 2021 – 2022

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 156 din 16 februarie 2021

Având în vedere:
– prevederile art. 4 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
– prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare, ministrul educaţiei emite prezentul ordin.

ART. 1
(1) Anul şcolar 2021 – 2022 începe la data de 1 septembrie 2021, se încheie la data de 31 august 2022 şi are 34 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2021 – 2022 încep la data de 13 septembrie 2021.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin.
(1) se stabilesc următoarele:
a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 27 mai 2022;
b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 3 iunie 2022;
c) pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la lit. a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 1 iulie 2022.

ART. 2
Anul şcolar 2021 – 2022 se structurează pe două semestre, după cum urmează:
– Semestrul I are 14 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 13 septembrie 2021 – 22
decembrie 2021.
Cursuri – luni, 13 septembrie 2021 – miercuri, 22 decembrie 2021
În perioada 25 – 31 octombrie 2021, elevii claselor din învăţământul primar şi copiii
din grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă – joi, 23 decembrie 2021 – duminică, 9 ianuarie 2022
– Semestrul al II-lea are 20 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada 10 ianuarie
2022 – 10 iunie 2022
Cursuri – luni, 10 ianuarie 2022 – joi, 14 aprilie 2022
Vacanţă de primăvară – vineri, 15 aprilie 2022 – duminică, 1 mai 2022
Cursuri – luni, 2 mai 2022 – vineri, 10 iunie 2022
Vacanţa de vară – sâmbătă, 11 iunie 2022 – data din septembrie 2022 la care încep
cursurile anului şcolar 2022 – 2023

ART. 3
În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

ART. 4
(1) Programul naţional „Şcoala altfel” se va desfăşura în perioada 8 – 14 aprilie 2022.
(2) Intervalul aferent programului „Şcoala altfel” nu va coincide cu perioada în care se susţin lucrările scrise semestriale (tezele).
(3) Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot organiza activităţi de instruire practică în perioada dedicată programului „Şcoala altfel”.

ART. 5
Lucrările scrise semestriale (tezele) se susţin, după ce se parcurge programa şcolară, cu cel puţin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.

ART. 6
Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se vor organiza, de regulă, în perioada dedicată programului „Şcoala altfel”, conform calendarului olimpiadelor naţionale şcolare.

ART. 7
În situaţia suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ nu se dispun în perioada vacanţelor şcolare.

ART. 8
Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei.

ART. 9
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 10
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.