Select Page

Angajari

ANGAJARE ADMINISTRATOR PATRIMONIU

LICEUL TEHNOLOGIC “PAMFIL SEICARU”, CIOROGARLA

Str, Scolii, nr.15, tel. 0213159114, 0213523180, fax 0213159114

email pamfilseicaru@yahoo.com

www.ltpsciorogarla.com

Nr……………………………..

 

 

Liceul Tehnologic “Pamfil Seicaru”, Ciorogarla, Ilfov scoate la concurs un post de contabil sef, salarizare/normare, tehnic- administrativ  – cod COR  123102

I.  Cadrul legal

HG nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

II. Documentele solicitate pentru intocmirea dosarului de concurs de ocupare a postului de contabil sef, salarizare- normare, tehnic administrativ:

 1. Cererea  de inscriere( Anexa nr.1)
 2. Curriculum vitae(redactat dupa modelul  de CV European )sustinut cu documente doveditoare anexate,
 3. Copii legalizate ale actelor de studii(diploma, diploma de licenta, foaie matricola, etc),
 4. Copie CI,
 5. Copii ale documentelor care sa ateste efectuarea unor specializari, copii ale documentelor care sa ateste indeplinirea conditiilor specific,
 6. Copii dupa carnetul de munca/ documentul echivalent, conform art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, eliberat de institutia de la care provine candidatul, completat la zi,
 7. Adeverinta de vechime in specialitate, in original,
 8. Adeverinta medicala(in original), eliberata de un centru de medicina muncii cu cel mult 6 luni inaintea derularii concursului,
 9. Cazier judiciar in original,
 10. Alte documente relevante pentru desfasurarea concursului(facultativ),
 11. Opisul dosarului in doua exemplare, pe care se va consemna numarul total de file, un exemplar se restituie, cu semnatura persoanei care a depus dosarul si a persoanei care il preia.

Dosarele se depun la sediul Liceului Tehnologic “Pamfil Seicaru” din str. Scolii, nr.15, com. Ciorogarla, jud. Ilfov, in perioada 16-18.11.2015, intre orele 8.00-16.00. Data limita de depunere 18.11.2015, ora 16.00. Date de contact: tel/fax 0213159114. Persoana de contact : Cristina Rendec- secretar.

In perioada 19-20.11.2015, comisia de concurs va selecta dosarele depuse, pe baza indeplinirii conditiilor de participare concurs. Rezultatul selectiei va fi afisat in data de 20.11.2015, ora 12.00 la sediul liceului. Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor se pot depune in data de 20.11.2015, ora 16.00, la secretariatul liceului.

Concursul se va desfasura la sediul Liceului Tehnologic “Pamfil Seicaru”, Ciorogarla, str. Scolii, nr.15, jud. Ilfov, astfel:

– 26.11.2015, ora 10.00: proba scrisa
27.11.2015, ora 10.00: interviu

 

CONTABIL SEF, NORMATIZARE- SALARIZARE, TEHNIC- ADMINISTRATIV

a) Studii superioare de specialitate in domeniul economic/ contabilitate la o institutie de invatamant superior din tara sau din strainatate, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

b) Vechime de cel putin 3 ani in management in domeniul financiar- contabil, in institutii publice(experienta in institutii de invatamant (constituie avantaj),

c) Cunostinte avansate in specialitate,

d) Cunoasterea temeinica a legislatiei care reglementeaza activitatea in domeniile financiar –contabil, normare-salarizare, achizitii publice, la institutii bugetare.

e) Cunostinte avansate de operare pe calculator ( Microsoft Office, programe de contabilitate, etc.),

f) Bune abilitati de comunicare si coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, initiative,

g) Cursuri de perfectionare in resurse umane, audit intern, control intern managerial, achizitii publice sau management financiat contabil(constituie avantaj),

h) Experienta in functii de conducere (constituie avantaj).

 

ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI

–  indruma, organizeaza si verifica personalul din subordine pentru asigurarea desfasurarii activitatii compartimentelor contabilitate, normare-salarizare, tehnic-administrativ in conditii optime,

–  asigura respectarea legii contabilitatii la nivel de unitate de invatamant,

–  elaboreaza si implementeaza sistemul general de evidenta contabila,

–  participa la procesul de recrutare si selectie a personalului si face propuneri privind incadrarea in munca, promovarea sau eliberarea din functie pentru personalul din subordine,

–  participa la procesul de evaluare a performantelor profesionale pentru salariatii din subordine,

–  stabileste annual nevoile de formare profesionala pentru personalul din cadrul compartimentelor din subordine,

–  urmareste respectarea prevederilor regulamentului intern de catre salariatii din subordine si face propuneri privind sanctionarea personalului din subordine,

–  avizeaza proiectele de buget si trimestrializarea bugetului, respective urmareste incadrarea cheltuielilor in bugetul aprobat,

–  organizeaza si conduce evidenta contabila sintetica si analitica, tine evidenta cheltuielilor pe articole bugetare,

–  verifica lunar balantele analitice pentru fiecare cont analitic din balanta de verificare,

–  organizeaza si conduce contabilitatea creditelor bugetare allocate si deschise,

–  verifica registrele contabile obligatorii, prevazute de lege: registrul- jurnal, registrul- inventar si registrul cartea-mare,

–  verifica documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, acestea angajand raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat ori inregistrat in contabilitate,

–  organizeaza si conduce contabilitatea imobilizarilor corporale si necorporale, gestiunea materialelor, a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe,

–  elaboreaza situatiile financiare trimestriale si anuale, ce se compun din bilant, cont de executie bugetara si anexe, precum si rapoartele lunare pe care le depune la Consiliul Local.

–  Organizeaza evidenta formularelor cu regim special,

–  Verifica corectitudinea intocmirii statelor de plata pentru salarii, respective a contributiilor aferente contractelor de drepturi de autor si conventii civile,

–  Participa la organizarea sistemului informational- financiar.

 

TEMATICA

 1. Organizarea si conducerea contabilitatii in institutiile publice
 2. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,
 3. Control managerial/intern in institutii publice,
 4. Reglementari si principia de baza in domeniu achizitiilor publice,
 5. Noul system de finantare a invatamantului preuniversitar de stat,
 6. Statutul personalului contractual din institutiile publice,
 7. Raspunderile si atributiile contabilului sef,
 8. Salarizarea si alte drepturi ale personalului aferent,
 9. Controlul financiar preventiv si platile duble.

 

Bibliografie

– Legea Educatiei Nationale nr.1/2011,

– Legea 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Legea 69/2010 a responsabilitatii fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Legea 186/2014 a bugetului de stat, pe anul 2015,

– Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Ordonanta de urgenta nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificarea si completarea unor acte normative,

–  Ordinul nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial, cuprinzand standardele de control intern/ managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

–  OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice , Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de publicare a acestuia,

–   OMFP nr.1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea , lichidarea , ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare,

–  Ordinal nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare,

–  Ordinal nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii,

–  Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

–  Hotararea nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea si administrarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,

–  Hotararea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997, cu modificarile si completarile ulterioare,

–  Hotararea Guvernului nr.841/1995 procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

–  Ordonanta nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniu institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

–  Ordonanta Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune , casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatiloradministrativ- teritoriale,

–  Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, ci modificarile si completarile ulterioare,

–  Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

–  Hotararea nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare,

–  Ordonanta de Urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC “PAMFIL SEICARU”, CIOROGARLA

Str, Scolii, nr.15, tel. 0213159114, 0213523180, fax 0213159114

email pamfilseicaru@yahoo.com

www.ltpsciorogarla.com

DOMNULE DIRECTOR,

 

 

Subsemnatul(a)(inclusive initiala tatalui)______________________________________

nascut(a) la data de___________, posesor al CI seria______, nr._________domiciliat(a) in inscrierea mea in concursul pentru ocuparea postului de_____________________ de la Liceului Tehnologic “Pamfil Seicaru”, Ciorogarla, Ilfov.

Prezint urmatoarea situatie:

 1. Sunt ABSOLVENT(A) al(a)_____________________________Facultatea __________________________ cu durata studiilor de_________ ani, curs zi, seral, fara frecventa, promotia __________, cu specialitatea principala________________, secundara__________________.
 2. La 01.10.2015 am:

Vechime in munca:____ ani

Vechime in specialitate:_____ ani

Vechime in functii de conducere:______ ani

 1. Limbi moderne cunoscute:________________________________
 2. Cunostinte de operare pe calculator:__________________________

Raspund de exactitatea datelor inscrise in prezenta cerere.

Data                                                                               Semnatura

 

Verificat :

Directorul Liceului Tehnologic “Pamfil Seicaru”