Select Page

Proiect Posdru 151377 ”stop Abandonului Şcolar!”

Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

Titlul proiectului: „Stop abandonului scolar!”

Beneficiar: ASOCIATIA SPRIJIN PENTRU TINERET

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/181/2.2/S/151377

Parteneri:
P1 – Liceul Tehnologic I.C. PETRESCU STALPENI, Arges
P2 – Liceul Tehnologic Costesti, Arges
P3 – Liceul Tehnologic “Pamfil Seicaru” Ciorogirla, Ilfov

Informare
cu privire la proiectul
„Stop abandonului scolar!”, nr. POSDRU/181/2.2/S/151377

Obiectivul proiectului:

 • Prevenirea riscului de abandon scolar si integrarea/reintegrarea in sistemul

educational  a copiilor si tinerilor apartinand grupurilor vulnerabile, din regiunile SM si BI,  prin participarea la programe de tip ,,a doua sansa’’ si,, scoala dupa scoala’’care sa le permita dobandirea de competente de baza relevante pentrudezvoltarea personala.

Obiectivele specifice/operationale ale proiectului:

OS1 – Consilierea si integrarea in activitati de tipul ,, scoala – familie’’ a 685 elevi si 685 de parinti ai elevilor inclusi in programele din proiect in vederea diminuarii riscului de abandon scolar;

OS2 – Participarea copiilor si tinerilor din grupul tinta in programe de tip,, a doua sansa’’ si ,, scoala dupa scoala’’;

OS3 – Realizarea si implementarea unei platform collaborative interregionale in vederea prevenirii si limitarii abandonului scolar si crearii de retele parteneriale;

OS4 – Derularea unei campanii de informare si constientizare a opiniei publice,  elevilor parintilor si cadrelor didactice in vederea prevenirii  fenomenului de parasire a scolii,  intitulata ,, Stop abandonului scolar!’’

Activitatile proiectului:

A1. Management proiect
A2. Informare si publicitate
A3. Activitati integrate pentru grupurile vulnerabile privind cresterea  accesului si participarii la invatamantul obligatoriu
A4. Activitati inovatoare – parteneriate prin retele virtuale pentru reducerea fenomenului de parasire a scolii

Beneficii:

 •  Pentru grupul tinta:
  – Dezvoltarea de competente cheie si profesionale. Prin programul “Scoala dupa scoala” pregatire suplimentara la Limba romana, Matematica, Limbi moderne, TIC; prin programul “A doua sansa” pentru invatamantul secundar inferior – ore din ariile curriculare “Matematica si stiinta”, “Limba si comunicare”, “Socio-umane”si “Tehnologii”;
  – Dezvoltarea personala a elevilor;
  – Ameliorarea rezultatelor scolare ale elevilor;
  – Ameliorarea problemelor de comportament;
  – Usurarea accesului elevilor pe piata muncii.
 •  Pentru parintii elevilor din grupul tinta:
  – Cresterea nivelului de informare si intelegere de catre acestia a importantei participarii la programe educationale si a limitarii abandonului scolar.
 • Pentru institutiile scolare:
  – Cresterea prestigiului scolilor in comunitate – dezvoltarea institutionala;
  – Contributia acestora la atingerea obiectivelor educatiei nationale si europene, a indicatorilor de program POSDRU si DCI;
  – Promovarea ocuparii si incluziunii sociale a grupurilor dezavantajate;
  – Imbunatatirea frecventei elevilor cu 50% si a diminuarii numarului de elevi cu esec scolar cu 20% fata de situatia actuala.
 •  Pentru comunitate:
  – Combaterea fenomenului de parasire timpurie a scolii de catre elevii din comunitate;
  – Usurarea tranzitiei de la scoala la viata activa pentru elevii din comunitate;
  – Scaderea ratei de somaj;
  – Scaderea ratei infractionalitatii;
  – Cresterea numarului de angajati in comunitate – cresterea bugetului.

Mentionez ca grupul tinta care revine Liceului Tehnologic Pamfil Seicaru Ciorogarla este format din 45 de elevi pentru programul “A doua sansa”si 200 cursanti pentru programul “Scoala dupa scoala”. Finantarea care revine liceului Tehnologic Pamfil Seicaru  1,272,528.85 lei, echivalentul a 280 000 euro, suma primita cu titlu de prefinantare este de 1,272,528.85 lei iar cofinantarea este de 25450.58 lei.

Director,
Prof. Petre Angela Maria
Responsabil partener,
prof. Doina Tecu