Selectează o Pagină

Achizitie Soft

Va aducem la cunostinta urmatoarea modificare intervenita in Invitatia de Participare la Achizitia Sistem de Operare si Suita Office: termenul limita pentru depunerea / transmiterea ofertelor este cel tarziu 22.07.2015, ora 10:00 si nu 15.07.2015. Termenul specificat in invitatie se datoreza unei erori.

RAPORT DE ATRIBUIRE

 

FORMULARE ŞI MODEL CONTRACT FURNIZARE

Sisteme operare si suita Office, CPV 4830000-1, 48620000-0

 

Formularul nr. 1 – Declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic

Formular 2 – Declaraţie de proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 69, alin 1 din oug 34/2006

Formularul nr. 3 – Oferta financiară

Formularul nr. 4 – Ofertă tehnică

Formularul nr. 5 – Model Contract furnizare

Formularul nr. 6 – Scrisoare de înaintare

 

FORMULAR 1

Operator Economic

……………………………………………….

(denumirea)

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND SITUAŢIA PERSONALĂ A OPERATORULUI ECONOMIC

 

Subsemnatul, ………………………………………………………………………….. reprezentant împuternicit al ………………………………………………………………….. (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al  candidatului/ofertantului, la procedura de achiziţie directă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect achiziţie sisteme operare si suite Office în cadrul proiectului 2.2/S/151377, “Stop abandonului școlar”, organizată de Liceul Tehnologic “Pamfil Șeicaru” Ciorogârla,

 declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, următoarele:

– Nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

– De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o altă candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

– Nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

– Mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data depunerii ofertei;

– Nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

– În ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale fără prejudicierea beneficiarilor.

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

 

Data completării

 

Operator economic,

…………………………… (semnătură autorizată şi ştampilă)

 

 

 

FORMULAR 2

Operator Economic

……………………………………………….

(denumirea)

DECLARAŢIE DE PROPRIE RĂSPUNDERE

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE

DE ART. 69, ALIN 1 DIN OUG 34/2006

 

 

 

Subsemnatul ……………………………………………………………………….reprezentant legal al

…………………………………………..……………………………….… în cadrul procedurii de achiziţie directă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect achiziţie sisteme operare si suite Office în cadrul proiectului 2.2/S/151377, “Stop abandonului școlar”, organizată de Liceul Tehnologic “Pamfil Șeicaru” Ciorogârla,

            declar pe propria răspundere că, în calitatea mea de Ofertant/Candidat/Ofertant asociat/Subcontractant, nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere

sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69, alin.1 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie, cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:

–          Petre Angela Maria – director,

–          Cernat Alexandru – director adjunct,

–          Dumitrache Maria – contabil,

–          Nicolau Alexandru – manager proiect,

–          Gheorghe Razvan – expert achizitii in cadrul proiectului,

–          Litoi Veronica – contabil in cadrul proiectului,

–          Tecu Doina – responsabil proiect,

–          Rednec Cristina – secretar in cadrul proiectului.

–          Patriche Cosmin – informatician liceu

–          Luizescu Andreea – expert

 

în cadrul Liceului Tehnologic “Pamfil Șeicaru” Ciorogârla. În cazul în care se va dovedi contrariul sunt de acord să fiu exclus din procedura de atribuire.

 

 

 

Data completării

 

Operator economic,

…………………………… (semnătură autorizată şi ştampilă)

 

 

În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaraţia menţionată mai sus. De asemenea, declaraţia trebuie prezentată şi de către fiecare subcontractant declarat prin ofertă.

Declaraţia trebuie prezentată şi de terţul susţinător, dacă este cazul.

 

FORMULAR 3

OFERTANT

……………………………………..

(denumire/nume)

 

 

 

 

OFERTA FINANCIARĂ

Către Liceul Tehnologic “Pamfil Seicaru”

 Str. Scolii, nr. 15, Ciorogarla, Ilfov,

 

 

 

 

Domnilor,

Examinând invitaţia de participare lansata de Liceul Tehnologic “Pamfil Șeicaru” Ciorogârla, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ______________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim să furnizăm laptop-uri pentru Liceul Tehnologic “Pamfil Șeicaru” Ciorogârla, în cadrul proiectului 2.2/S/151377, “Stop abandonului școlar”, pentru preţul de _______________ lei, fără TVA, astfel:

 

 

Produs

Cantitate

Preţ / buc. fără TVA

Preţ TOTAL fără TVA

Sistem operare laptop

50 bucati

Suita Office

50 bucati

 

 

 

 

 

Data completării

 

Operator economic,

…………………………… (semnătură autorizată şi ştampilă)

 

 

FORMULAR 4

OFERTANT

……………………………………..

(denumire/nume)

OFERTA TEHNICĂ

Către Liceul Tehnologic “Pamfil Seicaru”

 Str. Scolii, nr. 15, Ciorogarla, Ilfov,

 

 

 

 

 

 

 

Domnilor,

Examinând invitaţia de participare lansata de Liceul Tehnologic “Pamfil Șeicaru” Ciorogârla, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ______________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim să furnizăm sisteme operare si suite Office pentru Liceul Tehnologic “Pamfil Șeicaru” Ciorogârla, în cadrul proiectului 2.2/S/151377, “Stop abandonului școlar”, în termen de 10 zile de la semnarea contractului, având următoarele caracteristici:

 

Caracteristici minimale solicitate

Caracterictici ofertate

Sistemul de operare :Windows 8.1 Eng 64 biti

 

Suita Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access

 

 

 

Data completării

 

Operator economic, …………………………… (semnătură autorizată şi ştampilă)

 

 

 

 

 

FORMULAR 5

OFERTANT

……………………………………..

(denumire/nume)

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

 

Către Liceul Tehnologic “Pamfil Seicaru”

Str. Scolii, nr. 15, Ciorogarla, Ilfov,

 

 

Ca urmare a invitaţiei de participare lansată Liceul Tehnologic “Pamfil Șeicaru” Ciorogârla, în cadrul proiectului 2.2/S/151377, “Stop abandonului școlar”, având ca obiect achiziţie Laptop-uri;

 

Noi……………………………………………………………………………..(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat, următoarele:

 

a) documentele de calificare

b) oferta financiară;

b) oferta tehnică;

 

 

Data completarii……………….

 

 

Cu stima,

 

Ofertant

Operator economic,

…………………………… (semnătură autorizată şi ştampilă)

 

 

 

 

DATE DE CONTACT

Denumirea ofertantului ……………………………………………………………………………………………………………

Adresa …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Număr de telefon ……………………………………………………………………………………………………………………

Număr de fax …………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa de e-mail …………………………………………………………………………………………………………………….

Reprezentant legal ………………………………………………………………………………………………………………….

Persoana împuternicită(după caz) …………………………………………………………………………………………….

Persoana de contact ………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon, fax, e-mail ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Contract de furnizare – MODEL

nr. _________________ din ______________

 

 

            În temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de servicii.

Între

            Liceul Tehnologic “Pamfil Seicaru” cu sediul în Str. Scolii, nr. 15, Ciorogarla, tel./fax: 021.315.91.14, identificat prin cod unic de înregistrare 4364454, IBAN: RO88TREZ4212045010201XXX, reprezentat prin Director, doamna Angela PETRE, în calitate de Achizitor, pe de o parte

 

şi

 

___________________________, cu sediul în _____________, Strada ______________,  nr. ___,   Sector/judet_______________, tel./fax ________________________, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numarul de ordine _______________________, cod unic de înregistrare _____________, cod IBAN _________________________, deschis la ____________________, reprezentat prin ___________________, functia__________________,  în calitate de Furnizor, pe de altă parte

 

 2. Definiţii

       2.1 – În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

        a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.

        b. achizitor şi Furnizor – părțile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

        c. preţul contractului – preţul plătibil Furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

        d. servicii – activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;

        e. produse – echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care Furnizorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

        f. forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

         g. zi – zi calendaristică; an – 365 de zile.

         h. ofertă – actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în acest contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică. În prezentul contract, oferta desemnează propunerea tehnică și cea financiară acceptate de către achizitor și pe baza cărora a avut loc atribuirea prezentului contract.

         i. propunere tehnică – parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini cuprins în documentația de atribuire;

         j. propunerea financiară  – parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire;

         k. parte – prin parte se înțelege o entitate cu personalitate juridică, desemnată câștigătoare prin raportul de atribuire a achiziției publice;

         l. beneficiar – Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.

       3. Interpretare

        3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

        3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit.

       4. Obiectul principal al contractului 

        4.1. Obiectul contractului îl constituie furnizarea de sisteme de operare – 50 bucati si suita Office – 50 bucati., în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

        4.2. Furnizorul se obligă furnizeze echipamentele conform ofertei tehnice – anexa 1 la prezentul contract,  pentru Liceul Tehnologic “Pamfil Șeicaru” Ciorogârla, în cadrul proiectului 2.2/S/151377, “Stop abandonului școlar”.

        5. Preţul contractului. Modalități de plată.

         5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Furnizorului de către beneficiar, este de ___________lei, la care se adaugă TVA în valoare de __________  lei, în sumă totală de __________ lei.

        5.2 Valoarea detaliată este prezentată în oferta financiară – anexa 2 la prezentul Contract.

        5.3 Preţurile unitare menţionate în anexa 2 sunt ferme pe toată durata Contractului şi nu vor putea fi modificate.

        5.4.  Beneficiarul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele recepţionate.

        5.5. Plata se efectuează prin ordin de plată, în baza facturii fiscale și a procesului – verbal de recepție cantitativă și calitativă a produselor achiziționate, în termen de cel mult 28 de zile de la data recepției produselor și după obținerea finanțării.

       6. Durata contractului

        6.1 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil 10 de zile de la data semnării acestuia.

        6.2 Modificarea duratei de valabilitate a Contractului poate fi realizată de către părţi prin încheierea unui Act adiţional la contract.

       7.  Executarea contractului

       7.1 – Executarea contractului începe după semnarea acestuia de către ambele părți.

       8. Documentele contractului

       8.1 Documentele contractului sunt:

            – anexa 1 – oferta tehnică

            – anexa 2 – oferta financiară

             – acte adiționale, pe măsura încheierii acestora.       

       9. Obligaţiile principale ale Furnizorului

        9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele care fac obiectul prezentului contract, în perioada convenită, la standardele şi sau performanţele prezentate în oferta tehnică şi financiară, anexă la contract.

       9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termen de 10 zile de la semnarea contractului.

       9.3. – Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

        9.4. Furnizorul se obligă să participe la întocmirea  procesului – verbal de recepție cantitativă și calitativă a produselor achiziționate .

       9.5. Furnizorul se obligă să emită și să comunice facturile fiscale aferente produselor furnizate.

       10. Obligațiile principale ale achizitorului

       10.1 – Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Furnizorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

        10.2. Achizitorul se obligă să verifice modul de furnizare a produselor și să întocmească procesul – verbal de recepție cantitativă și calitativă a produselor care i-au fost furnizate în termenul convenit.

        10.3 – Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract, pentru produsele recepţionate, în termenul convenit de la data emiterii facturii de către Furnizor. 

       11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

        11.1 – În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi,  o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de  0,05% din valoarea obligaţiilor neexecutate în termen, pentru  fiecare zi de întârziere.

        11.2 – În cazul în care achizitorul, din motive neîntemeiate, nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la art.5.5, Furnizorul are dreptul de a solicita, ca penalități,  o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea facturilor neachitate, până la îndepliniera efectivă a obligațiilor, dar nu mai mult decât valoarea facturilor neachitate.

        11.3 – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

        11.4. Contractul se reziliează unilateral de către achizitor în cazul în care, pe durata executării contractului, Furnizorul își pierde dreptul/calitatea de a presta serviciile prevăzute în contract.

        11.5. În situația în care Furnizorul depășește cu mai mult de 10 de zile termenul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin prezentul contract, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul.

       11.6. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă se desființează sau sunt inițiate proceduri de reorganizare judiciară și de faliment ale Furnizorului. În acest caz, Furnizorul are dreptul să ceară numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

       12. Alte resposabilități ale Furnizorului

       12.1 – (1) Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele prevăzute în contract cu profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică și financiară.

       (2) Furnizorul se obligă să asigure transportul produselor la sediul Beneficiarului, și instalarea softului de operare și a sutei Office pentru fiecare laptop, costurile cu transportul și instalare fiind suportate în exclusivitate de către furnizor.

       (3) Furnizorul nu are dreptul, fără acordul scris al autorităţii contractante, de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces, atât în perioada contractului, cât şi ulterior finalizării acestuia, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.  Încălcarea prevederilor referitoare la confidenţialitate, atrage după caz, conform prevederilor legale în vigoare, răspunderea administrativă, civilă sau penală a persoanei fizice/juridice vinovate.

         12.2 – Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în conformitate cu termenul de furnizare asumat. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de transport utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

         13. Recepţie şi verificări

          13.1 – Achizitorul are dreptul de a verifica modul de furnizare a produselor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică.

          13.2 – Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract de către Comisia de recepție numită prin decizie internă. 

         13.3 După furnizarea produselor se va întocmi un Proces-verbal de recepţie cantitativă și calitativă a produselor. În baza acestui proces-verbal, se va constata corespondenţa sau nu dintre solicitarea Beneficiarului şi rezultatul furnizării produselor de Furnizor.

          14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

           14.1 – (1) Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele în termenul convenit prin prezentul contract.

 (2) În cazul în care Furnizorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de furnizare, şi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

          14.2 – În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi Furnizorului.

            15. Ajustarea preţului contractului

             15.1 – Pentru produsele furnizate, plăţile datorate de achizitor Furnizorului sunt tarifele declarate în oferta financiară, anexă la contract.

             15.2 – Preţul contractului nu se actualizează pe toată durata de valabilitate a contractului, fiind precizat ferm în lei.

            16. Amendamente

             16.1 – Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

            17. Încetarea contractului

             17.1.Prezentul contract încetează de plin drept fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte vreuna dintre obligaţiile prevăzute în prezentul contract. 

             17.2. Prezentul contract încetează și  în următoarele cazuri:

a) expirarea duratei contractului;

b) părțile convin, de comun acord, încetarea acestuia;

c) în cazul dizolvării, lichidării, falimentului Furnizorului;

d) prin imposibilitatea de executare, în condițiile art. 19 pct. 6 din prezentul contract;

e) în caz de dizolvare / desființare a Beneficiarului, în cazurile și condițiile expres prevăzute de lege.

             17.3 – Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.

            18. Forţa majoră

             18.1 – Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

             18.2 – Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

             18.3 – Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

             18.4 – Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

             18.5. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

             18.6 – Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

            19. Soluţionarea litigiilor

             19.1 – Achizitorul si Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

            19.2 – Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul si Furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanţele judecătoreşti din România.

            20. Limba care guvernează contractul

             20.1 – Limba care guvernează contractul este limba română.

            21. Comunicări

             21.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

          (2) Orice document scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

             21.2 – Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

            22. Legea aplicabilă contractului

             22.1 – Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

 

 

            Părţile au înțeles să încheie azi 13.05.2015 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

           ACHIZITOR,                                                                              FURNIZOR,